Καταστατικό

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ (Π.Ο.Σ.Ε.Α.)

Άρθρο ΠΡΩΤΟ
Σύσταση – Επωνυμία - Έδρα

Ιδρύεται Ομοσπονδία Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ» και με έδρα την Αθήνα.

Άρθρο ΔΕΥΤΕΡΟ
Σκοπός

 1. 1. Σκοπός της Ομοσπονδίας είναι:
  α) Η συνεχής προσπάθεια για την διάδοση, προώθηση και εδραίωση της ιδέας της Εθελοντικής Αιμοδοσίας, ως θεσμού της τακτικής και ελεύθερης, μη αμειβόμενης εθελοντικής προσφοράς αίματος, Δωρεάς Μυελού των Οστών και Δωρεάς Ιστών και Οργάνων με κάθε νόμιμο τρόπο, καθώς και η παράλληλη προσπάθεια για τον αποκλεισμό κάθε οικονομικής ή άλλης σχετικής συναλλαγής ή οποιουδήποτε είδους και μορφής εκμετάλλευσης αυτής της προσφοράς.
  β) Η συσπείρωση, ο συντονισμός και η κοινή δράση όλων των Συλλόγων και Φορέων – Μελών της Ομοσπονδίας.
  γ) Η ανάπτυξη πνεύματος συναδέλφωσης και αλληλεγγύης μεταξύ των Συλλόγων και Φορέων - Μελών της Ομοσπονδίας καθώς και η διαμεσολάβηση για τη διευθέτηση τυχόν διαφορών μεταξύ τους ή μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κάποιου Συλλόγου ή Φορέα – Μέλους.
  δ) Η δημιουργία Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών και τμημάτων Αιμοδοσίας σε Φορείς με στόχο να καταστεί η χώρα μας αυτάρκης σε Προσφερόμενο Αίμα.
  ε) Η διάδοση της ιδέας της δωρεάς μυελού των οστών και της δωρεάς ιστών και οργάνων σώματος σε όλους τους Συλλόγους και Φορείς – Μέλη της Ομοσπονδίας.
  στ) Η μέριμνα για την εξασφάλιση των τρόπων και των μέσων που απαιτούνται για την ασφάλεια των αιμοδοτών - δωρητών και των ληπτών.
  ζ) Η προσπάθεια, με όλα τα μέσα που η Ομοσπονδία διαθέτει, για την εξασφάλιση σε ολόκληρη τη Χώρα αίματος υψηλής ποιότητας και ασφάλειας σε συνεργασία με τους Συλλόγους και Φορείς του ιδίου ή συναφούς αντικειμένου.
  η) Η καταπολέμηση κάθε προσπάθειας εμπορίας αίματος, παραγώγων του, οργάνων σώματος και μυελού των οστών με δεδομένη την αρχή ότι το ανθρώπινο σώμα είναι μη εμπορεύσιμο.
  θ) Η παροχή βοήθειας σε αίμα στους πληθυσμούς των αναπτυσσόμενων και άλλων χωρών που μαστίζονται από αρρώστιες, πολέμους και έκτακτα φυσικά ή άλλα φαινόμενα.
  i) Η παροχή Ανθρωπιστικής βοήθειας στους πληθυσμούς των αναπτυσσόμενων χωρών.
  ii) Η ανάπτυξη δραστηριοτήτων που στοχεύουν στην καταπολέμηση της φτώχειας στους πληθυσμούς των αναπτυσσόμενων χωρών.
  ι) Ο προγραμματισμός περιοδικών εκστρατειών για την πρόληψη των διάφορων ατυχημάτων.
  κ) Ο προγραμματισμός περιοδικών εκστρατειών για την «συμπεριφορά» των πολιτών κατά την διάρκεια φυσικών καταστροφών (σεισμοί κλπ.).
  λ) Να προσπαθεί με οποιονδήποτε τρόπο στη διάδοση της ιδέας της προληπτικής ιατρικής ( εμβολιασμούς, προληπτικούς ελέγχους κλπ.), εντός και εκτός Ελλάδος.
  μ) Ο προγραμματισμός περιοδικών εκστρατειών κατά καπνίσματος, αλκοόλ, παχυσαρκίας, κλπ., με ομιλίες, παρουσιάσεις, ενημερωτικό υλικό, σε έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο, κ.α.
  ν) Να παρεμβαίνει στην Πολιτεία για σωστή τήρηση των κανόνων ασφαλείας, που αφορούν το δημόσιο συμφέρον γενικότερα και ειδικότερα τον κάθε πολίτη. Να προασπίζει τα συμφέροντα του κάθε ασθενή και πολίτη αλλά και να προάγει τα δικαιώματά τους αλλά και τις υποχρεώσεις τους.
 2. Οι σκοποί αυτοί θα πραγματοποιούνται κυρίως:
  α) Με την διοργάνωση:
  i) Του Πανελληνίου Συνεδρίου της Ομοσπονδίας, κατόπιν σχετικής αποφάσεως του Διοικητικού της Συμβουλίου.
  ii) Της Αμφικτιονίας των Συλλόγων και Φορέων της Εθελοντικής Αιμοδοσίας.
  iii) Της Πανελλήνιας Λαμπαδηδρομίας των Εθελοντών Αιμοδοτών, η οποία θα προηγείται της Αμφικτιονίας.
  iv) Επιστημονικών διαλέξεων και σεμιναρίων.
  v) Πολιτιστικών εκδηλώσεων που θα έχουν ως κύριο θέμα τη διάδοση της Εθελοντικής Αιμοδοσίας και της δωρεάς οργάνων σώματος και μυελού των οστών.
  vi) Διαφόρων εκθέσεων.
  β) Με τη συγκρότηση της Πανελλήνιας Επιτροπής Νέων Εθελοντών Αιμοδοτών, της οποίας οι αντιπρόσωποι εκλέγονται με τον ίδιο τρόπο που εκλέγονται οι αντιπρόσωποι των Συλλόγων και Φορέων - Μελών της Ομοσπονδίας (με κριτήριο τις μονάδες Αίματος).
  γ) Με την κυκλοφορία της εφημερίδας «ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΑΙΜΟΔΟΤΗΣΠ.Ο.Σ.Ε.Α.» και άλλων εντύπων.
  δ) Με την αξιοποίηση των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας.
  ε) Με τη συνεργασία τόσο με την Πολιτεία όσο και με άλλους φορείς όπως Νομαρχίες, Δήμους, Νοσοκομεία, Εκκλησία, Συνδικαλιστικές Οργανώσεις Εργαζομένων κ.λ.π.
  στ) Με την παραγωγική συνεργασία με όλες τις Εθελοντικές Οργανώσεις και Φορείς σε εθνική και παγκόσμια κλίμακα, πάνω από σύνορα, πολιτικές και κομματικές πεποιθήσεις και θρησκευτικές ή φυλετικές διακρίσεις, με σκοπό την προώθηση και διεύρυνση της υπέρτατης ιδέας του Εθελοντισμού.
  ζ) Με την δημιουργία ανά περιφέρεια Ενώσεων και Συνδέσμων Συλλόγων και Φορέων που έχουν τμήμα Αιμοδοσίας, εφόσον τα Μέλη τους είναι και Μέλη της Ομοσπονδίας.
  η) Με την συνεργασία με τους Φορείς Θαλασσαιμικών, Αιμορροφιλικών, Νεφροπαθών, με κοινωνικούς φορείς και οργανώσεις που ασχολούνται με τις μεταμοσχεύσεις καθώς και με φορείς που εκπροσωπούν άτομα με ειδικές ανάγκες.

Άρθρο ΤΡΙΤΟ
Μέλη της Ομοσπονδίας

 1. Μέλη της Ομοσπονδίας μπορούν να είναι:
  α) Όλοι οι νόμιμα αναγνωρισμένοι βάσει καταστατικού Σύλλογοι και Φορείς Εθελοντών Αιμοδοτών της Χώρας.
  β) Πολιτιστικοί, Οικολογικοί και άλλοι Φορείς που σύμφωνα με το καταστατικό τους έχουν ιδρύσει τμήμα με σκοπό:
  i) Τη διάδοση της ιδέας της Εθελοντικής Αιμοδοσίας.
  ii) Την προσφορά Αίματος στον άγνωστο πάσχοντα συνάνθρωπό μας, και οι οποίοι τηρούν ξεχωριστό μητρώο μελών - Εθελοντών Αιμοδοτών και εκπροσωπούνται στην Ομοσπονδία μόνο από Εθελοντές Αιμοδότες.
  γ) Οι Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης κάθε βαθμού που έχουν ιδρύσει Νομικό Πρόσωπο για την Εθελοντική Αιμοδοσία, το οποίο λειτουργεί βάσει καταστατικού εγκεκριμένου από το αρμόδιο Πρωτοδικείο.
  δ) Ιερές Μητροπόλεις που έχουν συστήσει νομικό πρόσωπο για τη δημιουργία Κεντρικού Γραφείου Αιμοδοσίας ή για τη διοργάνωση ενοριακής αιμοδοσίας, το οποίο λειτουργεί βάσει καταστατικού εγκεκριμένου από το αρμόδιο Πρωτοδικείο.
  ε) Σύλλογοι που λειτουργούν βάσει καταστατικού εγκεκριμένου από το αρμόδιο Πρωτοδικείο και έχουν σκοπούς σχετικούς με τη δωρεά μυελού των οστών και τη δωρεά ιστών & οργάνων σώματος και έχουν τμήμα Αιμοδοσίας.
 2. Για την εγγραφή Συλλόγου ή Φορέα ως μέλους της Ομοσπονδίας απαιτείται:
  α) Γραπτή αίτηση εγγραφής που θα αναγράφει τον αριθμό των εγγεγραμμένων Μελών-Εθελοντών Αιμοδοτών στα μητρώα του Συλλόγου ή Φορέα.
  β) Αντίγραφο απόφασης του Δ.Σ. ή της Γενικής Συνέλευσης των μελών του Συλλόγου ή Φορέα, με την οποία αποφασίζεται η υποβολή αίτησης εγγραφής στην Π.Ο.Σ.Ε.Α. και η προσχώρηση στις καταστατικές αρχές της Ομοσπονδίας και τις αποφάσεις της Γενικής της Συνέλευσης.
  γ) Αντίγραφο απόφασης συγκροτήσεως σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου ή Φορέα.
  δ) Επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού του Συλλόγου ή Φορέα.
  ε) Καταβολή ποσού πενήντα (50,00) Ευρώ ως τέλους εγγραφής, το οποίο μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
  στ) Βεβαίωση της οικείας Νοσοκομειακής Υπηρεσίας Αιμοδοσίας για την προσφορά του σε Αίμα τον προηγούμενο χρόνο. Η προσφορά σε μονάδες Αίματος πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση με τον αριθμό των ιδρυτικών μελών του Συλλόγου ή Φορέα.
 3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας με αιτιολογημένη απόφασή του, που λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία, εγκρίνει ή απορρίπτει την αίτηση εγγραφής του Συλλόγου ή Φορέα. Η απόφαση αυτή γνωστοποιείται στον ενδιαφερόμενο Σύλλογο ή Φορέα το αργότερο μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ημέρα υποβολής της αίτησης. Μετά τη γνωστοποίηση της απορριπτικής απόφασης του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας, ο Σύλλογος ή Φορέας, του οποίου η αίτηση απορρίφθηκε, μπορεί να προσφύγει στην επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας, η οποία και αποφαίνεται οριστικά επί της αιτήσεώς του.
 4. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που προσέφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες για την προώθηση των σκοπών της Ομοσπονδίας ανακηρύσσονται από τη Γενική Συνέλευση επίτιμα μέλη της Ομοσπονδίας, κατόπιν σχετικής πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου ή Μέλους της Ομοσπονδίας.

Άρθρο ΤΕΤΑΡΤΟ
Εισφορές Μελών

 1. Τα Μέλη της Ομοσπονδίας καταβάλλουν υποχρεωτικά στο Ταμείο της Ομοσπονδίας:
  α) Ως τέλος εγγραφής το ποσό πενήντα (50,00) Ευρώ.
  β) Ετήσια συνδρομή ύψους τριάντα (30,00) Ευρώ για κάθε αντιπρόσωπο. Τα ποσά αυτά μπορούν να αναπροσαρμόζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
 2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να καθορισθεί η καταβολή υποχρεωτικής ή προαιρετικής έκτακτης εισφοράς για την κάλυψη και αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών.
 3. Κάθε Μέλος δικαιούται να αποχωρήσει οποτεδήποτε από την Ομοσπονδία, αφού προηγουμένως υποβάλει αίτηση διαγραφής από το μητρώο μελών. Στην περίπτωση αυτή υποχρεούται να καταβάλει τις τυχόν οφειλόμενες συνδρομές παρελθόντων ετών, συμπεριλαμβανομένου του έτους υποβολής της αιτήσεως διαγραφής, και δεν έχει κανένα δικαίωμα στην περιουσία της Ομοσπονδίας.
 4. Μέλη τα οποία καθυστερούν την καταβολή της ετήσιας συνδρομής, δεν έχουν δικαίωμα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις. Στα Μέλη που καθυστερούν αδικαιολόγητα την καταβολή δύο ετήσιων συνδρομών κοινοποιείται έγγραφη προειδοποίηση για την τακτοποίηση των οικονομικών τους υποχρεώσεων. Εάν εντός τριμήνου δεν καταβληθούν οι οφειλόμενες συνδρομές, επιβάλλεται η ποινή της εξάμηνης αναστολής της ιδιότητας του Μέλους, κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 των μελών του. Εάν εντός έξι (6) μηνών από την επιβολή της ποινής δεν καταβληθούν οι οφειλόμενες συνδρομές, τότε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης επιβάλλεται η ποινή της οριστικής αποβολής από την Ομοσπονδία. Το αποβληθέν Μέλος δύναται να επανακτήσει την ιδιότητα του Μέλους της Π.Ο.Σ.Ε.Α., εφόσον εξοφλήσει όλες τις συνδρομές. Το Δ.Σ. δύναται, κατόπιν αποφάσεως που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 των μελών του και επικυρώνει η Γ.Σ., να μην αποδεχθεί την αίτηση επανεγγραφής. Σε περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας Μέλους να καταβάλλει την ετήσια συνδρομή αποφαίνεται η Γενική Συνέλευση.

Άρθρο ΠΕΜΠΤΟ
Πειθαρχικές Κυρώσεις

 1. Στους Συλλόγους και Φορείς – Μέλη, των οποίων η δραστηριότητα αντιτίθεται στις επιδιώξεις και τους σκοπούς της Ομοσπονδίας ή που παρακωλύουν την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης ή επιδεικνύουν συμπεριφορά ασυμβίβαστη με την αξιοπρέπεια και τα συμφέροντα της Ομοσπονδίας, επιβάλλονται πειθαρχικές ποινές ανάλογα με τη βαρύτητα της πράξης τους.
 2. Πειθαρχικές ποινές είναι οι ακόλουθες:
  α) Γραπτή επίπληξη.
  β) Η εξάμηνη αναστολή της ιδιότητας του μέλους.
  γ) Προσωρινή αποβολή μέχρι ένα έτος.
  δ) Οριστική αποβολή, την οποία επιβάλλει η Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις αντίστοιχες διατάξεις του Αστικού Κώδικα.
  Οι τρεις πρώτες πειθαρχικές ποινές επιβάλλονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και ο τιμωρημένος Σύλλογος ή Φορέας έχει το δικαίωμα προσφυγής στην πρώτη μετά την επιβολή της ποινής Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας.
 3. Σε κάθε περίπτωση πειθαρχικού παραπτώματος το πειθαρχικά ελεγχόμενο μέλος καλείται σε απολογία και οφείλει να απαντήσει εγγράφως εντός τριάντα (30) ημερών από την επίδοση της κλήσης σε απολογία. Σε διαφορετική περίπτωση θεωρείται ότι αποδέχεται τις κατηγορίες.
 4. Για τους ίδιους λόγους και με την ίδια διαδικασία, επιβάλλονται οι ίδιες ποινές και στους αντιπροσώπους των Συλλόγων ή Φορέων – Μελών.

Άρθρο ΕΚΤΟ
Πόροι της Ομοσπονδίας

 1. 1. Τακτικοί πόροι της Ομοσπονδίας είναι το τέλος εγγραφής και η υποχρεωτική ετήσια συνδρομή των Μελών. Το ακριβές ύψος των σχετικών εισφορών καθορίζεται με απόφαση της Γ.Σ. της Ομοσπονδίας.
 2. Έκτακτοι πόροι είναι:
  α) Οι δωρεές αποτιμητές σε χρήμα ή μη, και οι επιχορηγήσεις που προέρχονται από ιδιώτες, Φορείς του Δημοσίου και από Οργανισμούς Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου.
  β) Οι έκτακτες εισφορές των Μελών.
  γ) Κληρονομιές, κληροδοσίες.
  δ) Κάθε άλλο νόμιμο έσοδο που μπορεί να προέρχεται από την διοργάνωση χοροεσπερίδων, συνεστιάσεων, λαχειοφόρων αγορών και λοιπών εκδηλώσεων.
  ε) Πόροι προερχόμενοι από υλοποίηση προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 3. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατόπιν σχετικής αιτιολογημένης πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου ονομάζονται Δωρητές, Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα που χωρίς κανενός είδους αντάλλαγμα ενίσχυσαν οικονομικά την Ομοσπονδία με συνολικά ποσά από πέντε χιλιάδες (5.000,00) μέχρι δεκαπέντε χιλιάδες (15.000,00) Ευρώ, και Ευεργέτες όσοι την ενίσχυσαν με συνολικό ποσό μεγαλύτερο των δεκαπέντε χιλιάδων Ευρώ (15.000,00€).

Άρθρο ΕΒΔΟΜΟ
Όργανα της Ομοσπονδίας

 1. 1. Τα όργανα λήψης αποφάσεων και διοίκησης της Ομοσπονδίας είναι:
  α) Η Γενική Συνέλευση των αντιπροσώπων των Συλλόγων και Φορέων- Μελών ως το ανώτατο όργανο διοίκησης της Ομοσπονδίας.
  β) Το εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο.
  γ) Η τριμελής Ελεγκτική Επιτροπή.
 2. Τα συμβουλευτικά όργανα της Ομοσπονδίας είναι:
  α) Η Επιστημονική Επιτροπή που συστήνεται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως κατόπιν σχετικής εισηγήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.
  β) Η τριμελής Επιτροπή Νέων Εθελοντών Αιμοδοτών, της οποίας τα μέλη προτείνονται από την Πανελλήνια Επιτροπή Νέων και εγκρίνονται με απόφαση του Δ.Σ. που επικυρώνει με απόφασή της η Γ.Σ.

Άρθρο ΟΓΔΟΟ
Γενική Συνέλευση - Συγκρότηση

 1. Η Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας αποτελείται από τους αντιπροσώπους των Μελών της. Οι αντιπρόσωποι εκλέγονται βάσει των καταστατικών των Μελών της Ομοσπονδίας. Κάθε Μέλος εκλέγει τους αντιπροσώπους του για τη Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας ανάλογα με την προσφορά του σε Αίμα κατά την τριετία πριν τις αρχαιρεσίες της Ομοσπονδίας. Η προσφορά του σε Αίμα αποδεικνύεται με βεβαίωση από το Νοσοκομείο που θα φέρει αριθμό πρωτοκόλλου της Υπηρεσίας Αιμοδοσίας, υπογραφή και σφραγίδα του Διευθυντή της Υπηρεσίας.
 2. Ο αριθμός των αντιπροσώπων κάθε Μέλους στη Γ.Σ. της Ομοσπονδίας με κριτήριο την προσφορά σε Αίμα ορίζεται ειδικότερα ως εξής:
  • Για προσφορά μέχρι 1000 μονάδες αίματος, δύο (2) τακτικοί και δύο (2) αναπληρωματικοί αντιπρόσωποι,
  • για προσφορά από 1001-2000 μονάδες, τρεις (3) τακτικοί και τρεις (3) αναπληρωματικοί αντιπρόσωποι,
  • για προσφορά από 2001 μονάδες και άνω, τέσσερις (4) τακτικοί και τέσσερις (4) αναπληρωματικοί αντιπρόσωποι.
 3. Για να λάβει μέρος στη Γενική Συνέλευση κάθε Μέλος πρέπει να είναι ταμειακώς εντάξει και να υποβάλει στο Δ.Σ. της Ομοσπονδίας το επίσημο πρακτικό ή απόσπασμα απόφασης για την εκλογή των αντιπροσώπων στη Γ.Σ. της Ομοσπονδίας μαζί με την βεβαίωση της Νοσοκομειακής Υπηρεσίας Αιμοδοσίας. Επίσης υποβάλλει και όσα συμπληρωματικά στοιχεία ζητήσει με έγγραφό της το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας. Μετά την υποβολή των δικαιολογητικών, το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας ελέγχει τα υποβληθέντα στοιχεία και εγγράφει στο μητρώο αντιπροσώπων τους εκλεγμένους τακτικούς και αναπληρωματικούς αντιπροσώπους των Μελών της. Σε περίπτωση αντιρρήσεων ή αρνητικής απόφασης ειδοποιεί εγγράφως το Μέλος. Η απορριπτική απόφαση πρέπει να είναι επαρκώς αιτιολογημένη.
 4. Οι Γενικές Συνελεύσεις της Ομοσπονδίας είναι τακτικές και έκτακτες. Τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται μία φορά το χρόνο. Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται έπειτα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή μετά από έγγραφη αίτηση, στην οποία θα αναγράφονται τα προς συζήτηση θέματα, του ¼ τουλάχιστον των αντιπροσώπων των ταμειακώς εντάξει μελών. Οι έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου ή την καταχώριση στο πρωτόκολλο της ως άνω έγγραφης αίτησης των αντιπροσώπων των Μελών.
 5. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποστέλλει ατομική πρόσκληση σε όλα τα Μέλη, στην οποία ορίζεται η ημερομηνία, ώρα, ο τόπος διεξαγωγής και τα προς συζήτηση θέματα της Γενικής Συνέλευσης. Η πρόσκληση αποστέλλεται τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν τη Τακτική Γενική Συνέλευση και είκοσι (20) ημέρες πριν την έκτακτη.
 6. Το Διοικητικό Συμβούλιο πραγματοποιεί την Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση καθώς και το Συνέδριο και ορίζει με απόφασή του το κόστος συμμετοχής του κάθε αντιπροσώπου ή συνέδρου σε αυτές. Οι αντιπρόσωποι των Συλλόγων – Φορέων Μελών θα πρέπει να είναι Εθελοντές Αιμοδότες, είτε ενεργοί είτε ανενεργοί για λόγους υγείας (μέχρι 65 ετών). Η ιδιότητα αυτή θα αποδεικνύεται είτε με την επίδειξη της κάρτας του Εθελοντή Αιμοδότη είτε με βεβαίωση από το νοσοκομείο που διενεργεί την αιμοληψία.
 7. Σε περίπτωση που η διοργάνωση της Γενικής Συνέλευση ανατεθεί σε Σύλλογο ή Φορέα – Μέλος, τότε η Ομοσπονδία τον επιχορηγεί ανάλογα και κατά το μέτρο που της το επιτρέπουν οι οικονομικές της δυνατότητες.

Άρθρο ΕΝΑΤΟ
Γενική Συνέλευση - Σύγκληση - Αποφάσεις

 1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία:
  α) Εφόσον κατά την πρώτη συνεδρίαση παρευρίσκονται οι μισοί συν ένας του συνόλου των αντιπροσώπων των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών.
  β) Αν κατά την πρώτη συνεδρίαση δεν επιτευχθεί απαρτία, συγκαλείται νέα Γενική Συνέλευση μετά από δεκαπέντε (15) ημέρες το νωρίτερο και τριάντα (30) ημέρες το αργότερο με τα ίδια θέματα και την ίδια ημερήσια διάταξη και η οποία βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκεται το 1/8 των αντιπροσώπων των ταμειακώς τακτοποιημένων Μελών.
  γ) Αν και στην δεύτερη Γενική Συνέλευση δεν επιτευχθεί απαρτία δεν μπορεί να συγκληθεί νέα Γενική Συνέλευση πριν περάσουν έξι (6) μήνες από τη σύγκληση της δεύτερης. Αν μετά την παρέλευση του εξαμήνου συγκληθεί νέα Γενική Συνέλευση αυτή θεωρείται σαν πρώτη και υπόκειται στην παραπάνω διαδικασία.
 2. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων αντιπροσώπων. Οι αποφάσεις για τις αρχαιρεσίες λαμβάνονται όπως ορίζουν τα άρθρα 11 και 12 του παρόντος καταστατικού. Οι αποφάσεις για την τροποποίηση του καταστατικού και τη διάλυση της Ομοσπονδίας λαμβάνονται με αυξημένη πλειοψηφία.
 3. Κάθε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που αφορά αρχαιρεσίες ή εκλογή συλλογικών οργάνων, ζητήματα εμπιστοσύνης, προσωπικά ζητήματα, επιβολή πειθαρχικών ποινών, αλλαγή επωνυμίας, είναι έγκυρη εφόσον λαμβάνεται κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας. Η ψηφοφορία για τα λοιπά ζητήματα διενεργείται με ανάταση του χεριού ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, ποτέ όμως δια βοής.
 4. Αποκλείονται από τη Γενική Συνέλευση οι αντιπρόσωποι των Μελών που καθυστερούν τις συνδρομές τους και δεν εξοφλούν τις οφειλές τους μέχρι και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης. Στη Γενική Συνέλευση μπορούν να παρευρίσκονται και τα επίτιμα Μέλη, οι δωρητές και οι ευεργέτες, χωρίς δικαίωμα ψήφου. Κατά τη διενέργεια της ψηφοφορίας τα επίτιμα Μέλη, οι δωρητές και οι ευεργέτες αποχωρούν από το χώρο διενέργειας αυτής.
 5. Απόφαση Γενικής Συνέλευσης είναι άκυρη, αν κατά τη διενέργεια της ψηφοφορίας παρίστανται άτομα χωρίς δικαίωμα ψήφου.
 6. Αν πρόκειται για τη διάλυση της Ομοσπονδίας ή την τροποποίηση του καταστατικού, συγκαλείται ειδικά γι’ αυτό το σκοπό Γενική Συνέλευση που είναι σε απαρτία αν παρευρίσκονται τα 2/3 των ταμειακώς εντάξει αντιπροσώπων των ταμειακώς εντάξει Μελών και η απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων.
 7. Αντιπρόσωπος Μέλους ή Φορέα, ταμειακώς τακτοποιημένου, που για οποιοδήποτε λόγο κωλύεται να παρευρεθεί στη Γενική Συνέλευση, αντικαθίσταται από τον πρώτο αναπληρωματικό και αν και αυτός αδυνατεί αντικαθίσταται από τον δεύτερο αναπληρωματικό κ.ο.κ. Η αντικατάσταση γνωστοποιείται στην Ομοσπονδία εγγράφως.
 8. Το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τον πίνακα των αντιπροσώπων που θα λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, ανά Μέλος και σύμφωνα με το βιβλίο αντιπροσώπων της Ομοσπονδίας και των επιστολών αντικατάστασης. Κάθε αντιπρόσωπος προσερχόμενος στη Γενική Συνέλευση δηλώνει την προσέλευσή του στη Γραμματεία και παραλαμβάνει αυτοπροσώπως την κάρτα αντιπροσώπου, κατόπιν επιδείξεως της Κάρτας Εθελοντή Αιμοδότη ή της βεβαίωσης του Νοσοκομείου ότι είναι ανενεργός για λόγους υγείας.

Άρθρο ΔΕΚΑΤΟ
Γενική Συνέλευση - Αρμοδιότητες

 1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Ομοσπονδίας. Αποτελείται από τους αντιπροσώπους των ταμειακώς εντάξει Μελών και αποφασίζει για όλα τα ζητήματα της Ομοσπονδίας. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
  α) Διενεργεί έλεγχο των Διοικητικών και Οικονομικών πράξεων και αποφάσεων του Δ.Σ.
  β) Εγκρίνει τον απολογισμό του προηγούμενου Οικονομικού έτους και ψηφίζει τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους.
  γ) Εκλέγει ανά τρία χρόνια το εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο και την τριμελή Ελεγκτική Επιτροπή.
  δ) Τροποποιεί το καταστατικό της Ομοσπονδίας.
  ε) Αποφαίνεται επί της προσφυγής Μέλους για ακύρωση απόφασης του Δ.Σ. σχετικής με τη συμμετοχή της Ομοσπονδίας σε διάφορες οργανώσεις [π.χ. Παγκόσμια Ομοσπονδία Εθελοντών Αιμοδοτών (FIODS-Federation Internationale des Organisation de Donneurs de Sang) κ.α.] εγκρίνοντας ή απορρίπτοντας την απόφαση του Δ.Σ.
  στ) Αποφασίζει για κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται απ’ το καταστατικό.
 2. Στις τακτικές Γενικές Συνελεύσεις εκλέγεται τριμελές Προεδρείο το οποίο προεδρεύει των συνεδριάσεων. Μέχρι την εκλογή Προεδρείου, χρέη Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης εκτελεί ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας, που μοναδικό καθήκον έχει την εκλογή Προεδρείου. Στις έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των συνεδριάσεων προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.
 3. Η ημερήσια διάταξη της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα:
  α) Διοικητικό Απολογισμό του Δ.Σ.
  β) Οικονομικό Απολογισμό του προηγουμένου χρόνου και έγκριση του προϋπολογισμού του επόμενου.
  γ) Έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής.
  δ) Κάθε άλλο θέμα που υποβάλλεται προς συζήτηση από το Διοικητικό Συμβούλιο ή αντιπρόσωπο και εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση.
 4. Τα πρακτικά της Γ.Σ. υπογράφονται από το προεδρείο της.

Άρθρο ΕΝΔΕΚΑΤΟ
Εφορευτική Επιτροπή – Αρχαιρεσίες

 1. Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής καθώς των αντιπροσώπων της Ομοσπονδίας σε άλλες οργανώσεις διενεργούνται κάθε τρία χρόνια με μυστική ψηφοφορία από Τριμελή Εφορευτική Επιτροπή που εκλέγεται απ’ τη Γενική Συνέλευση. Κατά την εκλογή της τριμελούς εφορευτικής επιτροπής εκλέγεται και ένας αναπληρωματικός για την αναπλήρωση τακτικού μέλους σε περίπτωση κωλύματος αυτού. Η εφορευτική επιτροπή παραλαμβάνει τον πίνακα των αντιπροσώπων των Μελών από το Δ.Σ.
 2. Οι υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή καταθέτουν έγγραφη αίτηση στην Εφορευτική Επιτροπή. Στην αίτηση αναγράφεται ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ημερομηνία τελευταίας αιμοδοσίας και αίτημα υποψηφιότητας για το Διοικητικό Συμβούλιο ή την Ελεγκτική Επιτροπή. Υποψηφιότητα και για τα δύο (2) αξιώματα δεν επιτρέπεται. Η Εφορευτική Επιτροπή παραλαμβάνει τις αιτήσεις των υποψηφίων, ελέγχει την ορθότητα των στοιχείων και επιβεβαιώνει την ημερομηνία της τελευταίας Αιμοδοσίας από το Δελτίο Εθελοντή Αιμοδότη. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος για το Διοικητικό Συμβούλιο ή την Ελεγκτική Επιτροπή δεν έχει προσφέρει Αίμα τουλάχιστον μια φορά κατά την τελευταία τριετία η υποψηφιότητά του απορρίπτεται. Επίσης δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο ή την Ελεγκτική Επιτροπή όσοι δεν είναι Εθελοντές Αιμοδότες. Δεκτή μπορεί να γίνει και η υποψηφιότητα Εθελοντή Αιμοδότη, ο οποίος για λόγους υγείας που αποδεικνύονται από βεβαίωση της υπηρεσίας αιμοδοσίας του οικείου νοσοκομείου δεν μπορεί να προσφέρει Αίμα.
 3. Οι αρχαιρεσίες διενεργούνται με ενιαίο ψηφοδέλτιο. Η Εφορευτική Επιτροπή καταρτίζει το ψηφοδέλτιο με αλφαβητική σειρά, ανακοινώνει τα ονόματα των υποψηφίων στη Γενική Συνέλευση και αναρτά το ψηφοδέλτιο στο χώρο της συνεδρίασης πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας.
 4. Ο κάθε αντιπρόσωπος ψηφίζει μέχρι εννέα (9) υποψηφίους για το Διοικητικό Συμβούλιο και μέχρι τρεις (3) για την ελεγκτική επιτροπή τοποθετώντας σταυρό δίπλα από το όνομα του υποψηφίου. Σε περίπτωση εκλογής αντιπροσώπων για συμμετοχή σε άλλες οργανώσεις, μπορεί να ψηφίσει τόσους υποψηφίους όσοι είναι οι αντιπρόσωποι που θα εκλεγούν. Εκλέγονται κατά σειρά επιτυχίας εκείνοι που έλαβαν τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης. Οι εννέα (9) πρώτοι αποτελούν το Διοικητικό Συμβούλιο και οι υπόλοιποι είναι αναπληρωματικοί.
 5. Μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής δεν μπορεί να είναι υποψήφιος στις εκλογές για κανένα αξίωμα.

Άρθρο ΔΩΔΕΚΑΤΟ
Ψηφοφορία

 1. Η ψηφοφορία επιτρέπεται με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου επίσημου εγγράφου Δημόσιας Αρχής και διενεργείται μετά το τέλος της Γενικής Συνέλευσης. Η Εφορευτική Επιτροπή τηρεί πρωτόκολλο ψηφοφορίας, στο οποίο αναγράφονται το ονοματεπώνυμο του αντιπροσώπου και ο Σύλλογος ή Φορέας αυτού και υπογράφεται από τον ίδιο. Ταυτόχρονα διαγράφει τον ψηφίσαντα απ’ την ονομαστική κατάσταση των αντιπροσώπων. Το πρωτόκολλο ψηφοφορίας κλείνει με πρακτικό που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής. Ο κάθε αντιπρόσωπος λαμβάνει ένα ψηφοδέλτιο και το φάκελο που μονογράφει και σφραγίζει εκείνη την ώρα ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής.
 2. Κατά την ψηφοφορία και την καταμέτρηση των ψήφων δικαιούνται να παρίστανται οι υποψήφιοι, χωρίς όμως να παρακωλύουν την διαδικασία.
 3. Μετά το πέρας της ψηφοφορίας η Εφορευτική Επιτροπή αντιπαραβάλλει τους εγγεγραμμένους στο πρωτόκολλο ψηφοφορίας με τους διαγραφέντες από την ονομαστική κατάσταση των αντιπροσώπων. Σε περίπτωση διαφοράς υπερισχύει το πρωτόκολλο ψηφοφορίας. Ύστερα ανοίγεται η κάλπη και γίνεται η καταμέτρηση των φακέλων. Αν οι φάκελοι είναι περισσότεροι από αυτούς που ψήφισαν τότε καταστρέφεται τυχαία ίσος με τους περιττεύοντες αριθμός φακέλων, αφού πρώτα ελεγχθεί αν όλοι οι φάκελοι που βρέθηκαν στην κάλπη είναι μονογραμμένοι και σφραγισμένοι από τον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής. Αν οι φάκελοι είναι λιγότεροι από όσους ψήφισαν τότε η καταμέτρηση συνεχίζεται κανονικά με βάση τους φακέλους που βρέθηκαν. Μετά την καταμέτρηση των φακέλων, αυτοί ανοίγονται και ακολουθεί η διαλογή των ψηφοδελτίων. Η Εφορευτική Επιτροπή τηρεί πίνακα διαλογής ψηφοδελτίων. Στο κάθε ψηφοδέλτιο αναγράφεται αύξων αριθμός, ο αριθμός των σταυρών και μονογράφεται από τον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής.
 4. Η ακυρότητα ψηφοδελτίου κρίνεται με απόφαση της Εφορευτικής Επιτροπής σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις περί εκλογής Βουλευτών. Η Εφορευτική Επιτροπή αποφασίζει παραχρήμα επί των ενστάσεων που υποβάλλονται. Οι ενστάσεις και η αιτιολογημένη απόφαση της Εφορευτικής Επιτροπής καταχωρούνται στο πρακτικό της ψηφοφορίας.
 5. Μετά τη διαλογή των ψήφων η Εφορευτική Επιτροπή ανακοινώνει τα αποτελέσματα. Επιτυχόντες είναι αυτοί που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους. Για το Δ.Σ. εκλέγονται οι πρώτοι εννέα (9) σε ψήφους και για την Ελεγκτική Επιτροπή οι πρώτοι τρεις (3). Αντίστοιχα ισχύουν και για την εκλογή αντιπροσώπων της Ομοσπονδίας σε άλλες οργανώσεις. Οι υπόλοιποι με την σειρά εκλογής τους θεωρούνται αναπληρωματικοί.

Άρθρο ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ
Διοικητικό Συμβούλιο

 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από αντιπροσώπους των Μελών και εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση κάθε τρία χρόνια κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας και επί ενιαίου ψηφοδελτίου. Τα αναπληρωματικά μέλη, σύμφωνα με τη σειρά επιτυχίας τους, αναπληρώνουν τα μέλη του Δ.Σ. που παραιτούνται ή διαγράφονται πριν από τη λήξη της θητείας τους ή συμπληρώνουν τις θέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου οι οποίες θα προκύψουν μετά από τροποποίηση του καταστατικού ή λόγω έλλειψης μέλους. Η αντικατάσταση αυτή μπορεί να γίνει για μέχρι τρία μέλη. Εάν δεν προκύψουν από την ψηφοφορία αναπληρωματικά μέλη τότε το Δ.Σ. λειτουργεί με λιγότερα μέλη. Αν τα μέλη του Δ.Σ. μείνουν λιγότερα από επτά (7), τότε συγκαλείται έκτακτη Γενική Συνέλευση για συμπλήρωση των ελλειπόντων μελών του Δ.Σ. και εκλογή τριών (3) αναπληρωματικών μελών.
 2. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής.
 3. Τα Μέλη του Δ.Σ. συγκροτούνται σε σώμα εντός δέκα (10) ημερών κατόπιν προσκλήσεως του πρώτου σε ψήφους μέλους και εκλέγουν Πρόεδρο, Α’ Αντιπρόεδρο, Β’ Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Ειδικό Γραμματέα, Ταμία, Αναπληρωτή Ταμία και μέλη.
 4. Το Διοικητικό Συμβούλιο αναλαμβάνει τα καθήκοντά του αμέσως μετά τη συγκρότησή του σε σώμα εκλογή του και παραλαμβάνει από το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο με υπογραφή σχετικού πρωτοκόλλου παράδοσης και παραλαβής.
 5. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικώς μεν τουλάχιστο μία φορά κάθε τρεις (3) μήνες, εκτάκτως δε αν παραστεί ανάγκη ή θεωρήσει τούτο αναγκαίο ο Πρόεδρος ή πέντε (5) τουλάχιστον μέλη του Συμβουλίου, τα οποία καταθέτουν έγγραφη αίτηση με τα προς συζήτηση θέματα.
 6. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται πέντε (5) από τα μέλη του και ένα από αυτά είναι ο Πρόεδρος ή ένας εκ των Αντιπροέδρων. Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν καταστατικό, οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου ή του προεδρεύοντος μέλους.
 7. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας:
  α) Τακτικό και αναπληρωτή μέλος για το Δ.Σ. του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.) όπως ορίζει ο Νόμος 3402/2005.
  β) Αντιπροσώπους του για την Παγκόσμια Οργάνωση Εθελοντών Αιμοδοτών (F.I.O.D.S - Federation Internationale des Organisation de donneurs de sang).
  γ) Εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας οπουδήποτε χρειαστεί.
 8. Στη συνεδρίαση του Δ.Σ. εκτός από τα θέματα της ημερησίας διάταξης συζητείται κατόπιν εγκρίσεως του οργάνου και κάθε θέμα που θα θέσει κάποιο μέλος του Δ.Σ. προς συζήτηση. Μέλος του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας δεν είναι δυνατόν να είναι και μέλος Δ.Σ. Ένωσης, Συνδέσμου ή άλλου Φορέα Εθελοντών Αιμοδοτών που δεν ανήκει στην δύναμη της Ομοσπονδίας.

Άρθρο ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το εκτελεστικό όργανο της Ομοσπονδίας και έχει εκτός από εκείνες που αναφέρονται σε άλλες διατάξεις του παρόντος καταστατικού και τις παρακάτω ειδικότερες αρμοδιότητες:
  α) Εφαρμόζει το καταστατικό και εκτελεί τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων.
  β) Υποβάλλει για έγκριση στη Γενική Συνέλευση τον Διοικητικό Απολογισμό, που συντάσσει ο Πρόεδρος με το Γενικό Γραμματέα, και τον Οικονομικό Απολογισμό, που συντάσσει ο Ταμίας, του Διοικητικού Συμβουλίου.
  γ) Προτείνει στη Γενική Συνέλευση την εγγραφή της Ομοσπονδίας σε οποιαδήποτε οργάνωση εθνική ή διεθνή με σκοπούς παρεμφερείς με τους σκοπούς της Ομοσπονδίας.
  δ) Αποφασίζει και πραγματοποιεί τη σύσταση σωματείου, αστικής εταιρίας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή οποιουδήποτε άλλου νομικού προσώπου οποιασδήποτε μορφής με σκοπό την υλοποίηση προγραμμάτων και την απορρόφηση και διαχείριση πόρων προερχόμενων από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς και οργανισμούς -ημεδαπούς και μη- καθώς και από νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ημεδαπά και μη.
 2. Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις (3) διαδοχικές τακτικές συνεδριάσεις καλείται εγγράφως απ’ τον Πρόεδρο να εκθέσει τους λόγους της απουσίας του μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από την ημερομηνία επίδοσης του εγγράφου. Αν το μέλος αυτό αρνηθεί να εκθέσει τους λόγους ή η δικαιολογία του δεν κριθεί ικανοποιητική από το Δ.Σ., τότε αυτό αντικαθίσταται με απόφαση του Δ.Σ. από το πρώτο αναπληρωματικό μέλος.
 3. Το Δ.Σ. με απόφασή του εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο ή άλλο μέλος να αναλάβει την ευθύνη της επικοινωνίας με τα Μ.Μ.Ε. για θέματα που άπτονται των σκοπών της Ομοσπονδίας.

Άρθρο ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ
Αρμοδιότητες Προέδρου Δ.Σ.

 1. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί την Ομοσπονδία δικαστικώς και εξωδίκως ενώπιον όλων των Κρατικών οργάνων και οργανώσεων ή άλλων οργανώσεων, εθνικών και διεθνών, όπως και έναντι τρίτων για όλα τα θέματα. Συγκαλεί και προεδρεύει των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Καταρτίζει μαζί με τον Γενικό Γραμματέα την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων του Δ.Σ., διευθύνει τις συζητήσεις, υπογράφει με το Γενικό Γραμματέα τα έγγραφα και πρακτικά των συνεδριάσεων, τα εντάλματα πληρωμών και τις αποδείξεις εισπράξεων και γενικώς μεριμνά για την πιστή εφαρμογή του καταστατικού και των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και του Δ.Σ.
 2. Σε περίπτωση που η θέση του Προέδρου του Δ.Σ. χηρεύει ή αυτός παραιτηθεί, συνέρχεται με πρόσκληση του Α΄ Αντιπροέδρου έκτακτα το Δ.Σ. εντός δεκαπέντε (15) ημερών και εκλέγει το νέο Πρόεδρο, του οποίου η θητεία λήγει με την λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση που ο Α΄ Αντιπρόεδρος δεν συγκαλέσει για οποιοδήποτε λόγο το Δ.Σ. μέσα στην παραπάνω προθεσμία, τότε αυτό συγκαλείται από τον Β΄ Αντιπρόεδρο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την παρέλευσή της. Αν και ο Β΄ Αντιπρόεδρος δεν συγκαλέσει το Δ.Σ. εντός της ως άνω προθεσμίας, τότε αυτό συγκαλείται κατά σειρά από τον Γεν. Γραμματέα ή άλλο μέλος του Δ.Σ., πάντα εντός προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών.

Άρθρο ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ
Καθήκοντα Αντιπροέδρων

Ο Α΄ Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε όλες τις αρμοδιότητές του, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται για οποιονδήποτε λόγο. Απόντος ή κωλυομένου του Α΄ Αντιπροέδρου τότε καθήκοντα Προέδρου ασκεί ο Β΄ Αντιπρόεδρος.

Άρθρο ΔΕΚΑΤΟ ΕΒΔΟΜΟ
Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα

Ο Γενικός Γραμματέας διευθύνει τα γραφεία της Ομοσπονδίας, φυλάσσει τα αρχεία και την σφραγίδα της Ομοσπονδίας, διεκπεραιώνει την αλληλογραφία, καταρτίζει με τον Πρόεδρο την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων του Δ.Σ., συντάσσει και συνυπογράφει με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα της Ομοσπονδίας, εντάλματα εισπράξεως και πληρωμών καθώς και τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και των εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων. Επίσης τηρεί το πρωτόκολλο και το μητρώο μελών της Ομοσπονδίας, το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και το βιβλίο μητρώου αντιπροσώπων των Μελών της Ομοσπονδίας.

Άρθρο ΔΕΚΑΤΟ ΟΓΔΟΟ
Καθήκοντα Ειδικού Γραμματέα

Ο Ειδικός Γραμματέας συνεργάζεται με το Γενικό Γραμματέα, τον βοηθάει στην εκτέλεση των καθηκόντων του και τον αναπληρώνει, αν αυτός απουσιάζει για οποιονδήποτε λόγο. Επίσης παραλαμβάνει τα περιουσιακά στοιχεία της Ομοσπονδίας και τηρεί το βιβλίο μητρώου και απογραφής περιουσιακών στοιχείων. Κάθε έτος διενεργεί απογραφή των περιουσιακών στοιχείων της Ομοσπονδίας και είναι υποχρεωμένος να αναφέρει στο Δ.Σ. κάθε καταστροφή ή απώλεια περιουσιακού στοιχείου της Ομοσπονδίας.

Άρθρο ΔΕΚΑΤΟ ΕΝΑΤΟ
Καθήκοντα Ταμία

 1. Ο Ταμίας είναι υπεύθυνος για την είσπραξη όλων των εσόδων της
  Ομοσπονδίας εκδίδοντας για το σκοπό αυτό διπλότυπες ή τριπλότυπες αποδείξεις που φέρουν την σφραγίδα της Ομοσπονδίας. Ενεργεί κάθε πληρωμή βάσει ενταλμάτων που εκδίδονται μετά από έγκριση της σχετικής δαπάνης απ’ το Δ.Σ. υπογεγραμμένα από τον ίδιο, τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα. Καταθέτει σε λογαριασμό της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών (Π.Ο.Σ.Ε.Α) σε αναγνωρισμένη τράπεζα όλα τα έσοδά της Ομοσπονδίας.
 2. Με απόφαση του Δ.Σ. μπορεί μέρος των χρημάτων της Ομοσπονδίας να κατατεθεί σε κοινό λογαριασμό στο όνομα του Προέδρου, του Γενικού Γραμματέα και του Ταμία για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών.
 3. Ο Ταμίας της Ομοσπονδίας κρατεί στα χέρια του ένα ποσό για τρέχουσες και τυχόν επείγουσες ανάγκες. Το ανώτατο ύψος του ποσού αυτού καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. Ο Ταμίας τηρεί το βιβλίο Ταμείου και φυλάσσει όλα τα δικαιολογητικά εισπράξεων και πληρωμών. Υποβάλλει στο Δ.Σ. κάθε εξάμηνο και έκτακτα, όταν το ζητήσει το Δ.Σ., λεπτομερή κατάσταση εσόδων – εξόδων. Κάθε χρόνο ο Ταμίας υποβάλλει υποχρεωτικά στη Γ.Σ. για έγκριση τον απολογισμό του προηγούμενου Οικονομικού έτους και τον προϋπολογισμό του επόμενου, μαζί με την έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής.
 4. Ο Αναπληρωτής Ταμίας καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας του συνεργάζεται και συνεπικουρεί τον Ταμία και τον αναπληρώνει όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται.

Άρθρο ΕΙΚΟΣΤΟ
Αποζημιώσεις

Στον Πρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και στα λοιπά μέλη του Δ.Σ. και της Ελεγκτικής Επιτροπής καταβάλλονται ως αποζημίωση έξοδα κινήσεως για κάθε συμμετοχή τους σε συνεδρίαση του οργάνου, εφόσον αυτή δε λαμβάνει χώρα στον τόπο διαμονής τους. Η αποζημίωση αυτή είναι ανάλογη της χιλιομετρικής απόστασης από τον τόπο διαμονής των μελών, των διανυκτερεύσεων και των λοιπών σχετικών εξόδων. Προϋπόθεση για την καταβολή της αποζημίωσης είναι το ύψος της δαπάνης να έχει καθορισθεί με απόφαση του Δ.Σ. και να προβλέπεται στον προϋπολογισμό. Ανάλογη αποζημίωση χορηγείται για συμμετοχή αντιπροσωπείας της Ομοσπονδίας σε συνέδρια ή συνελεύσεις άλλων οργανώσεων και σε διάφορες εκδηλώσεις στις οποίες αποφασίζει το Δ.Σ. να συμμετάσχει και η Ομοσπονδία.

Άρθρο ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΡΩΤΟ
Ελεγκτική Επιτροπή

 1. 1. Ο οικονομικός έλεγχος και η εποπτεία της οικονομικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου ασκείται από τριμελή Ελεγκτική Επιτροπή που εκλέγεται από τη Γ.Σ. Η θητεία της είναι τριετής και λήγει μαζί με την θητεία του Δ.Σ.
 2. Η Ελεγκτική Επιτροπή εποπτεύει και ελέγχει την οικονομική διαχείριση της ομοσπονδίας, τα έσοδα που εισπράχθηκαν, τις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν και υποβάλλει την έκθεσή της κάθε χρόνο στη Γενική Συνέλευση. Για το σκοπό αυτό τίθενται στη διάθεσή της από το Δ.Σ. όλα τα σχετικά βιβλία και δικαιολογητικά έγγραφα.
 3. Η Ελεγκτική Επιτροπή στην πρώτη μετά την εκλογή της συνεδρίαση εκλέγει τον Πρόεδρό της. Συνεδριάζει με απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον δύο (2) από τα μέλη της.
 4. Μαζί με τα τακτικά εκλέγονται και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη σύμφωνα με τη σειρά εκλογής τους κατά τις αρχαιρεσίες. Αναπλήρωση σε περίπτωση έλλειψης μέλους επιτρέπεται για μέχρι δύο (2) μέλη.
 5. Η Ελεγκτική Επιτροπή τηρεί βιβλίο πρακτικών των συνεδριάσεών της.

Άρθρο ΕΙΚΟΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Επιτροπές – Κανονισμοί

 1. 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συστήσει ειδικά τμήματα ή Επιτροπές που θα λειτουργούν υπό την εποπτεία του για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη πραγματοποίηση των σκοπών της Ομοσπονδίας. Επίσης μπορεί να συντάσσει ειδικούς κανονισμούς και για την επίτευξη των σκοπών της Ομοσπονδίας και να προσλαμβάνει για τον ίδιο σκοπό επιστημονικούς ή άλλους
  ειδικούς Συμβούλους.
 2. Η απόφαση της συγκρότησης των διαφόρων επιτροπών υποβάλλεται στη Γ.Σ. για επικύρωση.
 3. Το Δ.Σ. μπορεί να καταρτίσει Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Ομοσπονδίας για θέματα τα οποία δεν ρυθμίζονται από το καταστατικό και να τον υποβάλει για έγκριση στη Γ.Σ.
 4. Ειδικότερα, το Δ.Σ. μπορεί να καταρτίζει:
  α) Κώδικα Δεοντολογίας και Αρχών για τους εθελοντές αιμοδότες και τους Συλλόγους Εθελοντών Αιμοδοτών που είναι Μέλη της Ομοσπονδίας.
  β) Πρωτόκολλο τιμών και Διακρίσεων της Ομοσπονδίας για Συλλόγους Εθελοντών Αιμοδοτών, εθελοντές αιμοδότες, χορηγούς, φορείς-φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι οποίοι βοηθούν στην προώθηση των στόχων της Ομοσπονδίας και προάγουν την Ιδέα της Εθελοντικής Αιμοδοσίας.
  γ) Κανόνες Λειτουργίας και Οργάνωσης της Λαμπαδηδρομίας.
  δ) Κανόνες Λειτουργίας και Οργάνωσης της Αμφικτιονίας.
  ε) Κανόνες Λειτουργίας και Οργάνωσης του Συνεδρίου.
  στ) Κανόνες Λειτουργίας και Οργάνωσης της Πανελλήνιας Επιτροπής Νέων Εθελοντών Αιμοδοτών (Π.Ε.Ν.Ε.Α.).

Άρθρο ΕΙΚΟΣΤΟ ΤΡΙΤΟ
Βιβλία της Ομοσπονδίας

 1. 1. Η Ομοσπονδία τηρεί τα ακόλουθα βιβλία:
  α) Πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων.
  β) Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου.
  γ) Πρωτόκολλο αλληλογραφίας.
  δ) Βιβλίο Ταμείου (εσόδων – εξόδων).
  ε) Γενικό Μητρώο των Μελών.
  στ) Μητρώο και Βιβλίο απογραφής περιουσιακών στοιχείων.
  ζ) Μητρώο αντιπροσώπων των Μελών στην Ομοσπονδία.
  η) Πρακτικά συνεδριάσεων της Ελεγκτικής Επιτροπής.
 2. Επίσης δύναται να τηρηθεί μετά από απόφαση του Δ.Σ. οποιοδήποτε άλλο βιβλίο κριθεί απαραίτητο για την εύρυθμη λειτουργία της Ομοσπονδίας.

Άρθρο ΕΙΚΟΣΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
Διάλυση της Ομοσπονδίας

Η Ομοσπονδία διαλύεται στις περιπτώσεις που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα. Αν διαλυθεί η Ομοσπονδία ενεργείται εκκαθάριση η δε τυχόν περιουσία που απομένει περιέρχεται στην Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσαιμικών (Ε.Ο.ΘΑ.).

Άρθρο ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΕΜΠΤΟ
Σφραγίδα

Η Ομοσπονδία έχει σφραγίδα στρογγυλή στην οποία περιμετρικά αναγράφεται: "Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών - έτος ιδρύσεως 1987" και στο κέντρο απεικονίζεται χάρτης της Ελλάδας με δύο καρδιές.

Άρθρο ΕΙΚΟΣΤΟ ΕΚΤΟ

Η Ομοσπονδία και τα μέλη της λειτουργούν ανεξάρτητα από πολιτικές ή κομματικές πεποιθήσεις και Θρησκευτικές ή Φυλετικές διακρίσεις.

Άρθρο ΕΙΚΟΣΤΟ ΕΒΔΟΜΟ

Κάθε τι που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό ρυθμίζεται από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, την ισχύουσα νομοθεσία και από τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Π.Ο.Σ.Ε.Α.

posea-logo

Ενημερωτικό Δελτίο

Δίκτυα

Scroll to Top